Integritetspolicy

H Jessen Jürgensen har åtagit sig att skydda din integritet. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter och alternativ du har i detta avseende. 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

 • H Jessen Jürgensen är ansvarig för dina personuppgifter. 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

De personuppgifter som vi samlar in kan omfatta;

 • Kontaktinformation, såsom ditt namn, befattning, postadress, inklusive din hemadress, där du har lämnat detta till oss, företagsadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, faxnummer och e-postadress
 • Betalningsuppgifter, såsom uppgifter som behövs för att hantera betalningar och bedrägeriförebyggande, inklusive kreditkortsnummer, säkerhetskoder och annan relaterad faktureringsinformation
 • Ytterligare affärsinformation som nödvändigtvis behandlas i en affärstransaktion, projekt eller kund avtalsförhållande med H Jessen Jürgensen eller frivilligt tillhandahålls av dig, t.ex. i en rekryteringsprocess såsom givna instruktioner, betalningar, förfrågningar och projekt;
 • Ditt lösenord för webbplatsen H Jessen Jürgensen eller andra lösenordsskyddade plattformar eller tjänster där du har en
 • Information som samlats in från allmänt tillgängliga resurser, integritets databaser och kreditinstitut
 • Om det krävs enligt lag för att uppfylla kraven, information om relevanta och betydande tvister eller andra rättsliga förfaranden mot dig eller en tredje part som rör dig och interaktion med dig som kan vara relevanta för antitrustsyften
 • Särskilda kategorier av personuppgifter. I samband med registrering och tillhandahållande av tillgång till ett evenemang eller seminarium, kan vi be om information om din hälsa i syfte att identifiera och vara hänsynsfull av eventuella funktionshinder eller särskilda kostbehov som du kan ha. All användning av sådan information baseras på ditt medgivande. Om du inte ger någon sådan information om funktionshinder eller särskilda kostbehov, kommer vi inte att kunna vidta några motsvarande försiktighetsåtgärder;
 • Andra personuppgifter om dina preferenser där det är relevant för försäljning och tjänster som vi tillhandahåller
 • Uppgifter om dina besök i våra lokaler
 • Från tid till annan kan det inkludera personuppgifter om ditt medlemskap i en yrkes- eller branschorganisation, hälso- och sjukvårds personuppgifter, information om kostpreferenser när det är relevant för händelser som vi bjuder in dig till och uppgifter om dig i eventuella kriminalregister

Hur samlar vi in dina personuppgifter? 

Vi kan samla in personuppgifter om dig under ett antal omständigheter, inklusive

 • När du eller din organisation söker information eller råd från oss eller använder någon online-tjänster
 • När du eller din organisation bläddrar, gör en förfrågan eller på annat sätt interagerar på vår webbplats
 • När du ansöker om ett jobb eller öppen position inom vårt företag
 • När du eller din organisation erbjuder sig att tillhandahålla eller tillhandahålla tjänster till oss
 • När du deltar i ett seminarium eller en annan H Jessen Jürgensen händelse eller registrerar dig för att ta emot personuppgifter i från oss inklusive utbildning
 • Under vissa omständigheter samlar vi in personuppgifter om dig från en tredje parts källa. Vi kan till exempel samla in personuppgifter från din organisation, andra organisationer med vilka du har kontakter, myndigheter, ett kreditupplysningsföretag, en informations- eller tjänsteleverantör eller från en offentligt tillgänglig post.

Är du skyldig att lämna personuppgifter?

Som en allmän princip, kommer du att förse oss med dina personuppgifter helt frivilligt. Det finns i allmänhet inga skadliga effekter för dig om du väljer att inte godkänna eller lämna ut personuppgifter. Det finns dock omständigheter där H Jessen Jürgensen inte kan vidta åtgärder utan vissa av dina personuppgifter, t.ex. för att dessa personuppgifter krävs för att behandla dina instruktioner eller beställningar och leveranser, ge dig tillgång till ett webberbjudande eller nyhetsbrev eller behandla din information i en rekryteringsprocess eller för att genomföra en lagstadgad översyn av överensstämmelse. I dessa fall kommer det tyvärr inte vara möjligt för oss att förse dig med det du begär utan de relevanta personuppgifterna och vi kommer att meddela dig om detta.

För vilka ändamål kommer vi att använda dina uppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter endast i följande syften( "tillåtna syften "): 

 • att tillhandahålla försäljning av varor eller andra tjänster eller saker som du kan ha begärt, inklusive onlinetjänster eller lösningar enligt instruktioner eller begäran från dig eller din organisation;
 • Hantera och administrera din eller din organisations affärsrelation med H Jessen Jürgensen, inklusive bearbetnings betalningar, redovisning, revision, fakturering och insamling, supporttjänster;
 • Efterlevnaden av våra rättsliga skyldigheter (t.ex. krav på registrering), krav på kontroll av överensstämmelse eller registrering (t.ex. exportlagar, handelssanktioner och lagar om embargo, för bekämpning av penningtvätt, finans-och kreditkontroll samt bedrägeri och brottsförebyggande och detektering) som kan inkludera automatiska kontroller av dina kontaktdata eller annan information som du tillhandahåller om din identitet mot tillämpliga sanktionerade parts listor och kontakta dig för att bekräfta din identitet i händelse av en potentiell match eller inspelning interaktion med dig som kan vara relevant för efterlevnaden
 • Att analysera och förbättra våra tjänster och kommunikation till dig
 • Skydda säkerheten och hantera tillgången till våra lokaler, IT-och kommunikationssystem, online-plattformar, webbplatser och andra system, förebygga och upptäcka säkerhetshot, bedrägeri eller andra kriminella eller skadliga aktiviteter
 • För försäkringsändamål
 • För övervakning och bedömning av efterlevnaden av våra riktlinjer och standarder
 • Att uppfylla våra rättsliga och regulatoriska skyldigheter och krav, inklusive rapportering till och/eller att granskas av nationella och internationella tillsynsorgan
 • Att följa domstolsbeslut och övningar och/eller försvara våra lagliga rättigheter
 • För alla ändamål som är relaterade och/eller underordnade till något av ovanstående eller något annat syfte för vilket dina personuppgifter har tillhandahållits oss

Om du uttryckligen har gett oss ditt medgivande, kan vi behandla dina personuppgifter även i följande syften;

 • Kommunicera med dig genom de kanaler du har godkänt för att hålla dig uppdaterad om den senaste branschutvecklingen, meddelanden och annan information om H Jessen Jürgensen produkter, tekniker och tjänster (inklusive, nyhetsbrev och annan information) samt som H Jessen Jürgensen utbildningar, evenemang och projekt
 • Kundundersökningar, marknadsföringskampanjer, marknadsanalyser, lotterier, tävlingar eller andra PR-aktiviteter eller evenemang
 • Samla in information om dina preferenser för att skapa en användarprofil för att anpassa och främja kvaliteten på vår kommunikation och interaktion med dig (till exempel genom nyhetsbrevs spårning eller webbplats analys)

När det gäller kommunikation i samband med marknadsföring kommer vi där det krävs enligt lag endast att förse dig med sådan information efter att du har anmält dig och ger dig möjlighet att välja bort när som helst om du inte vill få ytterligare marknadsföring relaterad kommunikation från oss. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för att fatta automatiska beslut som påverkar dig eller skapa profiler som inte beskrivs ovan.

Beroende på för vilka av dessa tillåtna syften vi använder dina personuppgifter, kan vi behandla dina personuppgifter på en eller flera av följande juridiska grunder

 • Eftersom behandling är nödvändig för att utföra en kund- eller leverantörs instruktioner eller andra avtal med dig eller din organisation
 • Att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. för att hålla pensions register eller register för skatteändamål)
 • eftersom behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen eller för tredje parts mottagare som tar emot dina personuppgifter, förutsatt att dessa intressen inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter
 • Dessutom kan behandlingen baseras på ditt medgivande om du uttryckligen har gett det till oss

Med vem kommer vi att dela dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande fall;

 • Vi kan dela dina personuppgifter mellan Beijer Ref enheter på ett konfidentiellt sätt där det krävs för att tillhandahålla juridisk rådgivning eller andra produkter eller tjänster och för administrativa, fakturerings och andra affärssyften. En lista över de länder i vilka Beijer Ref-enheter finns på vår Beijer Ref hemsida www.beijeref.com
 • Vi kan lämna ut dina personuppgifter till externa partners för att utföra uppgifter för vår räkning, såsom att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring och rekrytering, administration av pressmeddelanden, dataanalys eller statistik.
 • Vi kan lämna ut dina kontaktuppgifter konfidentiellt till tredje part i syfte att samla in din återkoppling på H Jessen Jürgensen service bestämmelse, för att hjälpa oss att mäta våra prestationer och för att förbättra och marknadsföra våra tjänster
 • Vi kan dela dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för penningtvätt kontroller, kreditriskreducering och andra bedrägerier och brottsförebyggande syften och företag som tillhandahåller liknande tjänster, inklusive finansiella institut, kreditupplysning organ och tillsynsorgan med vilka sådana personuppgifter delas
 • Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part till vilken vi överlåta eller förnya någon av våra rättigheter eller skyldigheter
 • Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter, till exempel domstolar, brottsbekämpande myndigheter, lagstiftare eller advokater eller andra parter där det är skäligen nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara en juridisk eller skälig fordran, eller för konfidentiella alternativa tvistlösnings processer
 • Vi kan också instruera tjänsteleverantörer inom eller utanför H Jessen Jürgensen, inhemskt eller utomlands, t.ex. delade servicecentra, att behandla personuppgifter för de tillåtna ändamålen för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. H Jessen Jürgensen kommer att behålla kontrollen över och kommer att förbli fullt ansvarig för dina personuppgifter och kommer att använda lämpliga skyddsåtgärder som krävs enligt gällande lag för att säkerställa integritet och säkerhet för dina personuppgifter när de anlitar sådana tjänsteleverantörer
 • Vi kan också använda aggregerade personuppgifter och statistik i syfte att övervaka webbplatsanvändning för att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och våra tjänster
 • I annat fall kommer vi endast att lämna ut dina personuppgifter när du riktar oss eller ger oss tillåtelse, när vi är skyldiga enligt gällande lagar eller förordningar eller rättsliga eller officiella begäran att göra det, eller som krävs för att utreda faktiska eller misstänkta bedrägliga eller kriminella aktiviteter

Personuppgifter om andra personer som du lämnar till oss;

Om du lämnar personuppgifter till oss om någon annan (till exempel en av dina direktörer eller anställda, eller någon som du har affärskontakter med) måste du se till att du har rätt att avslöja dessa personuppgifter för oss och att, utan att vi vidtar ytterligare åtgärder, kan vi samla in, använda och avslöja dessa personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy. I synnerhet måste du se till att den berörda personen är medveten om de olika frågor som beskrivs i denna integritetspolicy, eftersom dessa frågor gäller den individen, inklusive vår identitet, hur du kontaktar oss, våra syften med insamling, våra personuppgifter avslöjande (inklusive utlämnande till utomeuropeiska mottagare), den enskildes rätt att få tillgång till personuppgifter och göra klagomål om hanteringen av personuppgifter, och följderna om personuppgifterna inte tillhandahålls (såsom vår oförmåga att tillhandahålla tjänster).

Hålla personuppgifter om dig säker;

Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra i enlighet med våra interna förfaranden som omfattar lagring, avslöjande av och åtkomst till personuppgifter. Personuppgifter kan lagras i våra persondata teknologiska system, hos våra entreprenörer eller i Pappersregister.

Överföra dina personuppgifter utomlands;

H Jessen Jürgensen ingår i Beijer Ref koncernen. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter utomlands om så krävs för de tillåtna ändamål som beskrivs ovan. Detta kan omfatta länder som inte har samma skyddsnivå som lagarna i ditt hemland (t.ex. lagarna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Australien). Vi kommer att se till att alla sådana internationella överföringar omfattas av lämpliga eller lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 eller andra relevanta lagar. Detta inbegriper att ingå EU: s standard avtalsklausuler som finns här.

Uppdatera personuppgifter om dig;

Om någon av de personuppgifter som du har lämnat till oss ändras, till exempel om du ändrar din e-postadress eller om du vill annullera någon begäran som du har gjort av oss, eller om du blir medveten om att vi har några felaktiga personuppgifter om dig, vänligen meddela oss genom att skicka ett mail till info@hjj.se. Vi kommer inte att vara ansvariga för eventuella förluster till följd av oriktiga, oäkta, bristfälliga eller ofullständiga personuppgifter som du lämnar till oss.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att raderas när det inte längre är rimligt att krävas för de tillåtna ändamålen eller om du drar tillbaka ditt samtycke (i tillämpliga fall) och vi inte är rättsligt skyldiga eller på annat sätt tillåts att fortsätta lagra sådana uppgifter. Vi kommer särskilt att behålla dina personuppgifter när så krävs för att H Jessen Jürgensen ska kunna hävda eller försvara sig mot rättsliga anspråk fram till slutet av den relevanta lagringsperioden eller tills de aktuella fordringarna har lösts

Dina rättigheter;

Med förbehåll för vissa rättsliga villkor har du rätt att begära en kopia av de personuppgifter om dig som vi innehar, att få felaktiga personuppgifter korrigerade och att motsätta oss eller begränsa vår användning av dina personuppgifter. Du kan också göra ett klagomål om du har en oro för vår hantering av dina personuppgifter.

Om du vill göra något av ovanstående vänligen skicka ett mail till info@hjj.se. Vi kan begära att du bevisar din identitet genom att förse oss med en kopia av ett giltigt identifieringsmedel för att vi ska kunna uppfylla våra säkerhetsskyldigheter och för att förhindra obehörigt röjande av data. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig en rimlig administrativ avgift för alla uppenbart ogrundade eller överdrivna förfrågningar om din tillgång till dina uppgifter och för eventuella ytterligare kopior av de personuppgifter som du begär från oss.

Vi kommer att överväga alla förfrågningar eller klagomål som vi får och ge dig ett svar i tid. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du ta ditt klagomål till relevant sekretess regulator. Vi kommer att förse dig med information om din relevanta regulator på begäran. 

Uppdateringar av denna Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast i maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla eventuella ändringar av det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter eller ändrar juridiska krav. I händelse av sådana ändringar kommer vi att lägga upp den ändrade sekretesspolicyn på vår webbplats eller publicera den på annat sätt. Ändringarna träder i kraft så snart de har publicerats på denna webbplats. 

Hur du kommer i kontakt med H Jessen Jürgensen;

Vi välkomnar dina åsikter om vår webbplats och vår integritetspolicy. Om du vill kontakta oss med några frågor eller kommentarer, vänligen skicka ett mail till info@hjj.se eller skicka ett brev till 

H Jessen Jürgensen, Aröds Industriväg 70, 422 43 Hisings-Backa.