Utökad verksamhet på H. Jessen Jurgensen AB

Information gällande ansökan om utökad verksamhet på H. Jessen Jurgensen AB:s fastighet Backa 192:9 på Aröd industriområde, Göteborgs kommun.

 


Bakgrund

 

H. Jessen Jürgensen AB bedriver sedan 1995 omtappning av rent köldmedium samt mottagning och mellanlagring av begagnat köldmedium på fastigheten. Bolaget har planer på att utöka verksamheten och kommer att ansöka om tillstånd för detta hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ansökan omfattar omtappning av samma mängd rent köldmedium (1300 ton) som man idag har tillstånd till. Den utökade verksamheten gäller hantering av begagnad mängd köldmedium. Den ansökta volymen uppgår till 400 ton per år jämfört med tillståndsgiven mängd 100 ton. De köldmedietyper, som kan behandlas i verksamheten är HCFC (endast för destruktion), HFO och HFC. Ytterligare information om ansökan kan inhämtas på företagets hemsida www.hjj.se.

 

Miljöpåverkan

 

Planerad verksamhet bedöms ge begränsade miljö- och hälsoeffekter. Miljöaspekter kommer att behandlas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tas fram. Aktuella aspekter är risk för utsläpp till mark och vatten, utsläpp till luft, transporter, kemikalier, avfall samt påverkan på skyddade områden. En riskanalys kommer att bifogas MKB:n.

 

Frågor och synpunkter

 

Frågor och synpunkter emotses senast den 20 maj 2016 till nedanstående kontaktperson. Alla intresserade är välkomna att ta kontakt för mer information.

 

Kontakt

 

Dennis Abrahamsson, telefon: 031-51 76 20

 

 

 

E-post: dennis.abrahamsson@hjj.se

 

Brev: H. Jessen Jürgensen AB, Aröds Industriväg 70
422 43 Hisings-Backa
, märk kuvertet ”Samråd”.